Jeździecki Klub Sportowy „EQUI VERSO” Jastrzębie Zdrój


PROPOZYCJE REGIONALNYCH
ZAWODÓW KONNYCH
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
Grand Prix o Puchar Posła RP
Konkurs o Puchar Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
Jastrzębie Zdrój, 25-26 czerwiec 2011 r.
1. Organizator: Jeździecki Klub Sportowy „Equi Verso” Jastrzębie Zdrój
2. Miejsce zawodów: JKS „Equi Verso” Jastrzębie Zdrój – Pochwacie, ul. Długa
3. Termin zawodów: 25-26 czerwiec 2011 r.
4. Warunki techniczne:Parkur - podłoŜe piaszczyste
RozpręŜalnia - podłoŜe piaszczyste
5. Zgłoszenia: Anna Gotowiecka tel. 602784804
e-mail: [email protected]
6. Termin zgłoszeń wstępnych: 10.06.2011 r.
Termin zgłoszeń ostatecznych do konkursów: 23.06.2011 r.
7. Uczestnicy: Zawodnicy Klubów i Sekcji zarejestrowanych w PZJ/WZJ
oraz zaproszeni goście.
8. OSOBY OFICJALNE
Sędzia główny: Andrzej Robert Koziej
Sędzia WZJ: Teresa Tomana
Członkowie Komisji Sędziowskiej: Anna Dymek, Roman Pawera, Hanna Koziej
Gospodarz Toru: Jerzy Wandzel
Obsługa komputerowa: Roman Pawera
Lekarz weterynarii zawodów: BoŜena Latocha
Biuro Zawodów: Anna Dymek
9. PROGRAM ZAWODÓW
Sobota – 25 czerwca 2011 r. Godz. 9.00
konkurs nr 1 dodatkowy - Amatorzy – (do 60 cm) – dokładności z niespodzianką
konk. nr 2 kl. LL – dokładności - art. 238.1.1
konk. nr 3 kl. L – dokładności z rozgrywką - art. 245.3
konk. nr 4 kl. P – o wzrastającym stopniu trudności - art.269.5
konk. nr 5 kl. N – dwufazowy - art. 274.5.2 (otwarty konkurs kwalifikacyjny
o Puchar Prezydenta Miasta JZ Mariana Janeckiego)
konk. nr 6 kl. C - zwykły - art. 238.2.1 (otwarty konkurs kwalifikacyjny do GP o
Puchar Posła RP Tadeusza Motowidło)
Niedziela – 26 czerwca 2011 r. Godz. 9.00
konkurs nr 7 dodatkowy - Amatorzy – (do 60 cm) – dokładności z niespodzianką
konk. nr 8 kl. LL – dokładności - art. 238.1.1
konk. nr 9 kl. L – dwufazowy - art. 274.5.2
konk. nr 10 kl. P – dokładności z rozgrywką - art. 245.3
konk. nr 11 kl. N – zwykły - art. 238.2.1 (otwarty konkurs finałowy o Puchar
Prezydenta Miasta JZ Mariana Janeckiego)
Dla zwycięskiej pary w dwudniowej rywalizacji w klasie N - Puchar Prezydenta Miasta JZ Mariana
Janeckiego)
konk. nr 12 kl. C - dwufazowy - art. 274.5.2 (otwarty konkurs finałowy GP o Puchar
Posła RP Tadeusza Motowidło)
Dla zwycięskiej pary w dwudniowej rywalizacji w klasie C - Puchar Posła RP Tadeusza Motowidło)
.
SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Dokumenty jeźdźców i koni zgodnie z aktualnymi regulaminami i przepisami: ogólnymi,
w dyscyplinie skoków i weterynaryjnymi PZJ, w konkursie amatorskim zawodnicy powinni
posiadać aktualne badania lekarskie, osoby niepełnoletnie dodatkowo zgodę rodziców
2. Opłaty za udział w zawodach regionalnych :
- organizacyjna : 70 zł od konia / dzień, 120 zł całe zawody
- boksy: 170 zł cały zawody (tylko po wcześniejszej rezerwacji, ilość boksów jest
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
UWAGA! ZGŁOSZENIA I REZERWACJE BOKSÓW TYLKO PISEMNE
Opłaty na konto:
ING Bank 43 1050 1605 1000 0090 6969 7028
Anna Gotowiecka
Jastrzębie Zdrój, ul Bema 98
3. Organizator zapewnia flot’s dla koni oraz puchary, nagrody dla zawodników,
PULA NAGRÓD 20000,00 PLN
Puchar Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdrój – I m-ce 2500 PLN
Puchar Posła RP – I m-ce 2500 PLN
Konkurs amatorski i LL upominki o wartości 1800 PLN
4. Reklamacje: - wyłącznie na piśmie z dołączoną kaucją 200 zł,
5. Sprawdzenie dokumentów: przed konkursami w Biurze Zawodów,
6. Dokonanie zmiany na liście startowej po jej wywieszeniu - za zgodą
Sędziego Głównego i opłata – 10 zł
7. Organizator nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności w razie wypadków i
zachorowań zawodników, luzaków i koni, jak równieŜ w przypadku
kradzieŜy, zniszczeń, poŜarów i innych zdarzeń losowych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów
9. Impreza jest finansowana ze środków Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój
SPRAWY WETERYNARYJNE
Lekarz wet. Powiatowy: Maciej Wik 032 4552220
Lekarz wet. zawodów : BoŜena Latocha 608437769
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
a. szczepienie podstawowe:
· pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
· drugie szczepienie – nie wcześniej niŜ 21-go dnia i nie później niŜ 92 dnia od
pierwszego szczepienia.
b. szczepienie przypominające:
· co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji);
· śadne szczepienie przypominające nie moŜe się odbyć później niŜ na 7 dni przed
przybyciem na zawody.
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangaŜowane w jakikolwiek sposób w
sporty konne, o przestrzeganie poniŜej przedstawionego kodeksu oraz zasady, Ŝe dobro konia
jest najwaŜniejsze.
Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie moŜe być
podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia
musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu,
starannego obrządku, kucia i transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w
zawodach. Odnosi się to takŜe do podawania leków i środków medycznych, zabiegów
chirurgicznych zagraŜających dobru konia lub ciąŜy klaczy, oraz do przypadków
naduŜywania pomocy.
III. Zawody nie mogą zagraŜać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na
teren zawodów, powierzchnię podłoŜa, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich
bezpieczeństwo takŜe podczas podróŜ powrotnej z zawodów.
IV. NaleŜy dołoŜyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu
zawodów, a takŜe humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to
właściwej opieki weterynaryjnej obraŜeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości,
ewentualnie eutanazji.
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia
swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
Propozycje zatwierdzone przez Śląski Związek Jeździecki w dniu 03.06.2011 r.
________________________________________________________________________________
Adres do korespondencji:
Jeździecki Klub Sportowy „Equi Verso” Jastrzębie Zdrój
44-268 Jastrzębie Zdrój, ul. Bema 98
tel. 602784804, e-mail: [email protected]
NIP: 633-217-78-32, REGON: 240959952


źródło: swiatkoni.pl


 

Informacje dodatkowe

  • Organizator:
  • Nagrody:
  • Opłaty:
  • Zgłoszenia:
  • Noclegi w pobliżu: meteor
  • Sponsor:

5
Oceń
(1 głosów)

 

Zobacz kto wybiera się na tą imprezę:wybieram się tam!

Galopuje.pl poleca

 

Jeździecki Klub Sportowy „EQUI VERSO” Jastrzębie Zdrój - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł

Gorąca piątka